当前位置:主页 > 音乐 > 般若波罗蜜多心经音乐

般若波罗蜜多心经音乐

收藏
演唱:
般禅梵唱妙音组
作词:
作曲:

般若波罗蜜多心经音乐名站在线音乐资源列表

般若波罗蜜多心经介绍

 bō rě bō luó mì duō xīn jīng 
 般若 波罗 蜜多心 经  
guān zì zài pú sà, xíng shēn bō rě bō luó mì duō shí,zhào jiàn wǔ yùn jiē kōng  
观自 在菩 萨, 行深 般若 波罗 蜜多 时, 照见 五蕴 皆空,  
dù yī qiē kǔè 。 shè lì zǐ, sè bú yì kōng ,kōng bú yì sè,  
度一 切苦 厄。 舍利 子, 色不 异空, 空不 异色,  
sè jí shì kōng ,kōng jí shì sè。 shòu xiǎng xíng shí, yì fù rú shì  
色即 是空, 空即 是色。 受想 行识, 亦复 如是。  
shè lì zǐ, shì zhū fǎ kōng xiāng, bù shēng bú miè, bú gòu bú jìng,  
舍 利子, 是诸 法空 相, 不生 不灭, 不垢 不净,  
bù zēng bù jiǎn, shì gù kōng zhōng wú sè, wú shòu xiǎng xíng shí, wú yǎn ěr  
不增 不减, 是故 空中 无色, 无受 想行 识, 无眼 耳  
bí shé shēn yì, wú sè shēng xiāng wèi chù fǎ, wú yǎn jiè, nǎi zhì wú yì shí jiè,  
鼻舌 身意, 无色 声香 味触 法, 无眼 界, 乃 至无 意识 界,  
wú wú míng, yì wú wú míng jìn, nǎi zhì wú lǎo sǐ, yì wú lǎo sǐ jìn  
无无 明, 亦无 无明 尽, 乃至 无老 死, 亦无 老死 尽。  
wú kǔ jí miè dào, wú zhì yì wú dé,yǐ wú suǒ dé gù  
无 苦集 灭道, 无智 亦无 得, 以 无所 得故。  
pú tí sà duǒ, yī bō rě bō luó mì duō gù, xīn wú guàài。 wú guàài gù,  
菩提 萨埵, 依 般若 波罗 蜜多 故, 心 无挂 碍。 无 挂碍 故,  
wú yǒu kǒng bù, yuǎn lí diān dǎo mèng xiǎng, jiū jìng niè pán  
无有 恐怖, 远离 颠倒 梦想, 究竟 涅盘。  
sān shì zhū fó, yī bō rě bō luó mì duō gù, déā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí  
三世 诸佛, 依般 若波 罗蜜 多故, 得阿 耨多 罗三 藐三 菩提。  
gù zhī bō rě bō luó mì duō, shì dà shén zhòu, shì dà míng zhòu  
故知 般若 波罗 蜜多, 是大 神咒, 是大 明咒,  
shì wú shàng zhòu, shì wú děng děng zhòu。 néng chú yí qiè kǔ, zhēn shí bù xū  
是 无上 咒, 是无 等等 咒。 能除 一切 苦, 真实 不虚。  
gù shuō bō rě bō luó mì duō zhòu。 jí shuō zhòu yuē  
故 说般 若波 罗蜜 多咒。 即说 咒曰:  
gā dì gā dì bā lā gā dī bā lā sāng gā dī bō dì sī⌒wa⌒hǎ(连读可近似sang ha)  
揭 谛揭 谛,波罗 揭谛, 波罗 僧揭 谛,菩提萨 婆诃。

《般若波罗蜜多心经》音乐评论: